070-3947173
info@bsgrotebeer.nl
 

Zorg op maat

Grote Beer is een basisschool waar prestaties sterk hand in hand gaan met welzijn. Wij stemmen af op wat de leerlingen, de ouders, de groep, de leerkrachten, de school in deze wijk nodig heeft. We kijken naar het totaalplaatje om te komen tot een zo goed resultaat. Met elkaar zoeken, benoemen en benutten we de sterke kanten en interesses van de leerlingen, de leerkrachten, de ouders en het schoolteam.
De ondersteuningsstructuur op school

 

De ondersteuningsstructuur van de school is het systeem waarmee de school het onderwijs evalueert en de ontwikkeling van individuele leerlingen volgt, ook wel zorgstructuur genoemd. Onderdeel hiervan is een zorgteam dat de uitvoering van de basisondersteuning en extra ondersteuning coördineert en stimuleert. Dit team geeft deze ondersteuning vorm samen met onder meer de leerling, de leerkracht(en), ouders, de adviseur passend onderwijs van het samenwerkingsverband, de schoolmaatschappelijk werker en andere deskundigen. In het schoolplan wordt beschreven wie en met welke expertise onderdeel is van die ondersteuningsstructuur en hoe dit zichtbaar wordt gemaakt voor de leerkrachten, ouders en leerlingen.

 

Basisondersteuning binnen Haaglanden

 

Basisondersteuning is ondersteuning die op elke school in Haaglanden geboden wordt. Scholen ontvangen jaarlijks een bijdrage vanuit het samenwerkingsverband ten behoeve van het vormgeven van basisondersteuning. Deze bijdrage wordt ingezet voor het versterken van passend onderwijs in de school. Denk aan het goed organiseren van een multidisciplinair overleg (MDO) of de inzet van preventieve en licht curatieve interventies.

De basisondersteuning van een school is ten minste op orde als deze voldoet aan de basiskwaliteit zoals gesteld door de Inspectie van Onderwijs.