070-3947173
info@bsgrotebeer.nl
 

Overstap naar VO

De totstandkoming van het basisschooladvies op Grote Beer

Om tot een weloverwogen basisschooladvies te komen, kijken wij op Grote Beer naar de volgende onderdelen:

· De cognitieve/didactische ontwikkeling van de leerling: Wat laat de leerling zien op methode-gebonden toetsen, op de toetsen van het leerlingvolgsysteem (Cito: Leerling in Beeld) en tijdens verschillende formatieve toetsen/opdrachten?

· Leerwerkhouding: Wat laat de leerling zien aan motivatie, betrokkenheid en zelfstandigheid bij zijn/haar schoolwerk (inclusief huiswerk)?

· Sociaal-emotionele ontwikkeling: Wat laat de leerling zien in zijn persoonlijke ontwikkeling, zijn zelfregulatie, zijn sociale vaardigheden?

· Spelen specifieke onderwijsbehoeften in het kader van passend onderwijs een rol?

 

Interne organisatie rondom het basisschooladvies

In januari/februari van groep 7 krijgen de leerlingen het eerste pre-advies. De pre-adviezen worden bepaald door de groepsleerkracht, de intern begeleider en de zorgcoördinator. Bij twijfel is er ook overleg met de leerkracht van groep 6. In juni van groep 7 bekijken we of het pre-advies bijgesteld moet worden. De pre-adviezen worden besproken met ouders en leerling tijdens het rapportgesprek.

In januari van groep 8 bepalen we het voorlopige basisschooladvies. Naast de groepsleerkracht van groep 8, de intern begeleider en zorgcoördinator, sluiten nu ook de groepsleerkracht van groep 7 en de directeur aan. Tijdens het adviesgesprek in januari bespreken we met ouders en leerling het voorlopige basisschooladvies en het onderwijskundig rapport. In het onderwijskundige rapport staat alle relevante informatie over de leerling voor de VO-school waar de leerling straks wordt aangemeld. In het onderwijskundig rapport is er ruimte voor ouders om hun visie op het schooladvies toe te voegen.

Met het pre-advies (groep 7) en het voorlopige basisschooladvies (groep 8) kunnen ouders en kinderen zich oriënteren op het voortgezet onderwijs. In januari van groep 8 krijgen ouders bij het voorlopige basisschooladvies ook een scholenlijst met scholen die passen bij het voorlopige advies.

Doorstroomtoets, heroverwegen en definitief basisschooladvies.

Na het voorlopige basisschooladvies maken de leerlingen in februari de doorstroomtoets. Op Grote Beer maken de leerlingen de doorstroomtoets van Cito: Leerling in Beeld. Na de uitslag van de doorstroomtoets wordt het definitieve basisschooladvies bepaald. Als de uitslag van de

doorstroomtoets hoger is dan het voorlopige basisschooladvies, is de school verplicht om het advies te heroverwegen en mogelijk bij te stellen.

Als het advies wordt bijgesteld wordt dit schriftelijk gecommuniceerd. Mocht het definitieve basisschooladvies niet worden bijgesteld, terwijl de uitslag van de doorstroomtoets hoger is, dan zullen de ouders worden uitgenodigd voor een gesprek waarin ons besluit nader wordt toegelicht.

 

Ondersteuning bij de oriëntatie en aanmelding op het VO

Aan het begin van het schooljaar organiseert school een informatieavond over het voortgezet onderwijs voor alle ouders en leerlingen uit groep 7 & 8. Grote Beer nodigt voor die avond VO-scholen uit voor een scholenmarkt. Naast een presentatie kunnen ouders en leerlingen ook informatie halen en vragen stellen bij de aanwezige VO-scholen. Ook de Haagse Scholenwijzer (www.scholenwijzer.denhaag.nl) is een goede plek om informatie te vinden over de VO-scholen. Op deze website is ook een actueel overzicht van alle informatieavonden en open dagen in de regio.

Bij aanmelding op het VO is het de bedoeling dat ouders aanmelden met een voorkeurslijst van scholen. Het is belangrijk om op tijd te beginnen met een lijst van scholen, waarbij je de voorkeursschool op nummer 1 van je lijst zet. Het advies is om voor praktijkonderwijs en VMBO 4 scholen op de lijst te zetten, bij HAVO minimaal 6 en bij VWO minimaal 8 scholen.

 

Aanmelden bij het VO

Vanaf schooljaar 2023-2024 is er alleen nog de mogelijkheid om digitaal aan te melden bij het voortgezet onderwijs. (Behalve bij een advies voor Praktijkonderwijs; dan kan aanmelden alleen met het papieren aanmeldformulier). Landelijk wordt er gewerkt met een vaste aanmeldweek. Dit is voor alle leerlingen in Nederland hetzelfde.

Het digitaal aanmelden gebeurt via een ouderaccount in Onderwijs Transparant. Ouders ontvangen hiervoor in december per mail een uitnodiging voor het aanmaken van een account. Middels dit account krijgen ouders inzage in het onderwijskundig rapport (OKR) en kunnen ouders hun visie op het advies en onderwijskundig rapport toevoegen. (Nadat school het OKR definitief heeft gemaakt). Ook kunnen ouders in deze omgeving hun voorkeurslijst/scholenlijst maken. De school die op nummer 1 van de lijst staat, krijgt de aanmelding binnen.